O Zot, kimëshirë.

O Krisht, kimëshirë.

O Zot, kimëshirë.

O Krisht, ndiena ne.

O Krisht, dëgjona ne.

Ati prej qiellit Zot - ki mëshirë për ne.

Biri, Shpërblyesi i botës Zot,

Shpirti Shenjtë Zot,

Shenjtja Trini një i vetmi Zot,

Motra Jula,

Motra Berchmana,

Motra Krizina,

Motra Antonia,

Motra Bernardeta,

Martiret e Drines,

Virgjërat e kushtuara,

Virgjërat e pastra,

Virgjërat e varfëra,

Virgjërat e dëgjueshme,

Virgjërat e zgjuara,

Virgjërat e urta,

Virgjëratshembullore,

Virgjërat e forta,

Virgjëratmartire,

Përkushtimintuaj,

Përbesnikërinëtuajndajtëafërmit,

Përgatishmërinëtuajnëshërbimtë Zotit,

Përlutjendhepërshpirtërinëtuaj,

Përflijimindhesakrificëntuaj,

Përfenë, shpresën e dashurinëtuaj,

Përthirrjendhepërgjigjentuaj,

Përdashurinëtuajndajtëafërmit

Përhapattuajtëfunditdrejtsalvimit,

Përthirrjentuajtëfundit “Jezus, nashpëto”,

Përvdekjentuaj martire,

Përmeritat e dhurimittuajtëplotë,

Përfaljen e armiqve,

Ndërmjetësettona, me juthërrasim,

Kur jeminëvështirësi,

Kur jeminëdyshime,

Kur jeminërreziqe,

Kur jeminëdhimbjedhepikëllime,

Kur jeminëshqetësime,

Kur jemitëlëna,

Kur jeminëvobektësi,

Kur jemitësëmura,

Kur jemitërobëruarangamëkati,

Kur jemitërobëruarangavarësia,    

Kur tëtjerëtnamallkojnë,

Kur namungondurimidhedashuria,

O Qengjii Hyjit, qëshlyenmëkatet e botës,

nafal ne, o Zot.

O Qengji i Hyjit, ti qëshlyenmëkatet e botës,

dëgjona ne, o Zot.

O Qengji i Hyjit, ti qëshlyenmëkatet e botës,

kimëshirëpër ne.

 

Pri.:Lutuni për ne tëlumturat, martiret e Drines.

B.: Tëbëhemitëdenjapërpremtimet e Jezu Krishtit.

Të lutemi. O Zot, ti me fuqinë e padukshme ndez zemrat e të dashurve të tu. Me ndërmjetësinë e motrave Jula, Berchmana, Krizina, Antonia dhe Bernardeta, ruaj në ne flakën e fesë që na u dha në pagëzim, të sjellim fryte të vlefshme të jetës së amshuar. Nëpër Krishtin Zotin tonë. Amen.

(Litanitë i shkroi m. Mirela Iličić, FDC.

Përktheu nga kroatishtja , m. M. Franciska Kola, FDC)

  Lutje - të gjithë