Litanitë e martireve të drines

O Zot, kimëshirë. O Krisht, kimëshirë. O Zot, kimëshirë. O Krisht, ndiena ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit Zot - ki mëshirë për ne. Biri, Shpërblyesi i botës Zot, Shpirti Shenjtë Zot, Shenjtja Trini një i vetmi Zot, Motra Jula, Motra Berchmana, Motra Krizina,...

More...

Lutja – Martiret e Drines

O Zot Hyj, ti të lumeve Martireve të Drinit, motër Jula, Berchmana, Krizina, Antonia dhe Bernadeta u ke dhuruar hirin e thirrjes rregulltare dhe forcën që besnikërinë dhe dashurinë ndaj teje ta vulosin me gjakun e derdhur. Na jep edhe neve qëndresë në fe që edhe me çmimin e vuajtjes...

More...

Rruzarja – shenjat e gëzimit

HYRJE O Zot Jezu Krisht, në Gorazhde në Drin, pesë motrat tona: Jula, Berchmana, Krizina, Antonija dhe Bernadeta e bashkuan gjakun e vet të derdhur me gjakun Tënd të derdhur në Kalvar dhe kështu kanë dëshmuar para persekutuesve dhe para të gjithë njerëzve, deri më sot, që me fe dhe...

More...

Via Crucis Martiret

LUTJA HYRËSE Të përcjellim o Zot, në udhën tënde të kryqit me të gjithë ata që kryqin tënd e kanë marrë vullnetarisht dhe kanë ardhur pas teje. Në mes tyre janë edhe të lumturat Martiret e Drines. Ato janë dëshmitare se është e leverdishme të besojmë ty dhe jetën tonë ta...

More...